محمود وصفی: منکر

منکر
شعر: سعید دبیری
آهنگ: فریدون خوشنود
خواننده: محمود [وصفی]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!