عارف ـ نارملا: آخرین دیدار

آخرین دیدار
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: عارف و نارملا