قاسم جبلی: دنیا

دنیا
شعر: ابراهیم سلمکی
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *