فریدون فرخزاد: پدر عشق بسوزد

پدر عشق بسوزد
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: فریدون فرخزاد