فریدون فرخزاد: پدر عشق بسوزد ـ عشق من برگرد (جلد صفحه)

فریدون فرخزاد عشق من برگرد پدر عشق و عاشقی باید بسوزه

پدر عشق بسوزد ـ عشق من برگرد
فریدون فرخزاد
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ پدر عشق بسوزد
فریدون فرخزاد ـ عشق من برگرد

* * *

error: Content is protected !!