پوران: گلی جان

گلی جان
شعر: هوشنگ شهابی
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاپوری

در چشم تو خواندم گلی‌جان
افسانه‌های آشنا گلی‌جان
خوردم فریب چشم تو گلی‌جان
آفرین گلی‌جان، آی گلی‌جان

لعل هوسبارت گلی‌جان
در جام جان ریزد هوس گلی‌جان
گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان
بوالهوس گلی‌جان، آی گلی جان

یاد از آن شبها
و آن شب که تنها
آشفته‌حال و رسوا در ساحل دریا آی گلی‌جان
مویت آشفته، راز دل خفته در آن چشم سیاهت
پنهان شد گناهت آی گلی‌جان

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!