پوران: گلی جان

گلی جان
شعر: [هوشنگ شهابی]
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: پوران شاپوری

* * *
یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *