سوسن: گله‌مند

گله‌مند
شعر: ؟
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *