پریسا: بیمار عشق

بیمار عشق
شعر: ایرج طاهری
آهنگ: ایرج طاهری
خواننده: پریسا