حمیرا: چند با یادت فریبم این دل دیوانه را (جلد صفحه)

چند با یادت فریبم این دل دیوانه را
حمیرا
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
حمیرا: چند با یادت فریبم این دل دیوانه را

* * *

error: Content is protected !!