جمال وفایی: دختر شیرازی ـ تیروم تیروم (جلد صفحه)

اسفندیار منفردزاده داش آکل

دختر شیرازی ـ تیروم، تیروم (+)
جمال وفایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
جمال وفایی: دختر شیرازی
جمال وفایی: تیروم، تیروم

* * *

error: Content is protected !!