عارف: عروس بندر

عروس بندر
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!