آرتوش: گل زرد

گل زرد
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: آرتوش

error: Content is protected !!