گلوریا روحانی: تو قمار زندگی

تو قمار زندگی
شعر: سعید دبیری
آهنگ: [محمود] قراملکی
خواننده: گلوریا [روحانی]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!