ضیاء: صد تا کلام به یک کلام

صد تا کلام به یک کلام
شعر: کریم محمودی
آهنگ« محمود قراملکی
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!