ضیاء: صد تا کلام به یک کلام ـ یک روز قهر و یک روز آشتی (جلد صفحه)

صد تا کلام به یک کلام ـ یک روز قهر و یک روز آشتی
ضیاء
(خانه صفحه)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ضیاء: صد تا کلام به یک کلام
ضیاء: یک روز قهر یک روز آشتی

*‌ * *

error: Content is protected !!