عارف: صدایم کن (جلد صفحه)

ترانه فیلم «قربون زن ایرانی»
(آهنگ روز)

* * *