ایرج ـ عهدیه: افسون تو هستم ـ درد جدایی (جلد صفحه)

افسون تو هستم ـ درد جدایی
ایرج ـ عهدیه
(آهنگ روز)