ایرج مهدیان: گل مینا

گل مینا
شعر: حسین موفق
آهنگ: رشید مرادی
خواننده: ایرج مهدیان