دلکش: آی بانو

آی بانو
شعر: ؟
آهنگ: [مهدی] خالدی
خواننده: دلکش