پروین: از آن شبی که برنگشتی (درد عشق و انتظار)

از آن شبی که برنگشتی
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: همایون خرم
خواننده: پروین

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!