گوگوش: بیقرار ـ فلفل نبین چه ریزه (جلد صفحه)

بیقرار ـ فلفل نبین چه ریزه
گوگوش
(مونوگرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ بیقرار
گوگوش ـ فلفل نبین چه ریزه

* * *

error: Content is protected !!