گوگوش: اگه بمونی ـ دیگه اشکم واسه من (جلد صفحه)

اگه بمونی، اگه نمونی ـ دیگه اشکم واسه من ناز می‌کنه
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ اگه بمونی، اگه نمونی
گوگوش ـ دیگه اشکم واسه من ناز می‌کنه

* * *

error: Content is protected !!