گوگوش: کی میدونه چی پیش میاد ـ گل پشت و رو نداره (جلد صفحه)

کی میدونه چی پیش میاد ـ گل پشت و رو نداره
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ کی میدونه چی پیش میاد
گوگوش ـ گل پشت و رو نداره

* ‌* *

error: Content is protected !!