گوگوش: من و گنجشکهای خونه ـ من و تو (جلد صفحه)

من و گنجشکهای خونه ـ من و تو
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ من و گنجشکهای خونه
گوگوش ـ من و تو

* * *

error: Content is protected !!