گوگوش: گاهی خنده گاهی گریه،‌ حالا باور بکنم (جلد صفحه)

گاهی خنده گاهی گریه ـ حالا باور بکنم یا نکنم
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ گاهی خنده گاهی گریه
گوگوش ـ حالا باور بکنم یا نکنم

* * *

error: Content is protected !!