گوگوش: دنیا وفا نداره ـ آدما (جلد صفحه)

دنیا وفا نداره ـ آدما
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ دنیا وفا نداره
گوگوش ـ آدما (دیگه منو نمی‌خوای)

* * *

error: Content is protected !!