گوگوش: همخونه ـ یک روزی پیدات می‌کنم (جلد صفحه)

همخونه ـ یک روزی پیدات می‌کنم
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ همخونه
گوگوش ـ یک روزی پیدات می‌کنم

* * *

error: Content is protected !!