گوگوش: نفرین بر زندگی ـ چی رو باور کنم (جلد صفحه)

نفرین بر زندگی ـ چی رو باور کنم
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ نفرین بر زندگی
گوگوش ـ چی رو باور کنم

*‌ * *

error: Content is protected !!