گوگوش، عارف: آخرین نگاه ـ آفتابی میشه مهتابی میشه (جلد صفحه)

آخرین نگاه ـ آفتابی میشه مهتابی میشه
گوگوش ـ عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ آخرین نگاه
عارف ـ گوگوش: آفتابی میشه، مهتابی میشه

* * *

error: Content is protected !!