عارف: دود از کنده پا میشه ـ غرور شکسته (جلد صفحه)

دود از کنده پا میشه ـ غرور شکسته
عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ دود از کنده پا میشه
عارف ـ غرور شکسته (قصه یک عشق)

* * *

error: Content is protected !!