عارف: شب یلدای بوسیدن ـ و خدا عشق را آفرید (جلد صفحه)

شب یلدای بوسیدن ـ و خدا عشق را آفرید
عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ شب یلدای بوسیدن
عارف ـ و خدا عشق را آفرید

* * *

error: Content is protected !!