عارف: پلهای شکسته ـ یک بوسه می‌خوام چند!؟ (جلد صفحه)

پلهای شکسته ـ یک بوسه می‌خوام چند!؟
عارف (گروه گلدن‌رینگ)
(مونوگرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ پلهای شکسته
عارف ـ یک بوسه می‌خوام چند!؟

* * *

error: Content is protected !!