عماد رام: تنهایی

تنهایی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عماد رام

در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من

چه بی‌ اثر می‌خندم
چه بی‌ ثمر می‌گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من

من آن شیرین ادا را می‌شناسم
من آن دیر آشنا را می‌شناسم
محبت بین ما کار خدا بود
از اینجا من خدا را می‌شناسم

چه بی‌ اثر می‌خندم
چه بی‌ ثمر می‌گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من

خوش آن روزی که این دنیا سر آید
قیامت با قیام محشر آید
بگیرم دامن عدل الهی
بپرسم کام عاشق کی برآید

چه بی‌ اثر می‌خندم
چه بی‌ ثمر می‌گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من

* * *

error: Content is protected !!