منوچهر سخایی: گردنبند الله ـ شهر نور (جلد صفحه)

گردنبتد الله ـ شهر نور
منوچهر سخایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
منوچهر سخایی ـ گردنبند الله
منوچهر سخایی ـ شهر نور

* * *