آفت: تو بیوفایی (ترانه فیلم)

تو بیوفایی
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: ریاحی
خواننده: آفت
ترانه فیلم:‌ مادمازل خاله

error: Content is protected !!