پوران: یک کلاغ چهل کلاغ ـ ناز نکن (جلد صفحه)

پوران یک کلاغ چهل کلاغ ناز نکن

یک کلاغ چهل کلاغ ـ ناز نکن
پوران شاپوری
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پوران شاپوری ـ یک کلاغ چهل کلاغ
پوران شاپوری ـ ناز نکن

* * *

error: Content is protected !!