فرشته: یار من ـ مگه از سنگه دلم (جلد صفحه)

فرشته مگه از سنگه دلم یار من

یار من ـ مگه از سنگه دلم
فرشته
(بالت)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فرشته ـ یار من
فرشته ـ مگه از سنگه دلم

* * *

error: Content is protected !!