پوران:‌ اگه میشه برگرد ـ‌ صبح میشه شب میشه (جلد صفحه)

اگه میشه برگرد ـ‌ صبح میشه شب میشه
پوران شاپوری
(امپریال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پوران شاپوری ـ اگه میشه برگرد
پوران شاپوری ـ صبح میشه شب میشه

* * *

error: Content is protected !!