پوران: صبح میشه شب میشه

صبح میشه شب میشه
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران شاپوری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *