عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما (جلد صفحه)

عبدالوهاب شهیدی اون نگاه گرم تو

نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما هیچ مدار نکنی
عبدالوهاب شهیدی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عبدالوهاب شهیدی ـ نگاه گرم تو
عبدالوهاب شهیدی ـ ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

* * *

error: Content is protected !!