عماد رام: سپید و سیاه ـ شاهد غم (جلد صفحه)

سیاه و سپید ـ شاهد غم
عماد رام
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عماد رام ـ سیاه و سپید
عماد رام ـ شاهد غم

* *‌ *

error: Content is protected !!