مهستی: چشم سیاه ـ خدایا نمی‌دانم (جلد صفحه)

چشم سیاه ـ خدایا نمی‌دانم
مهستی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
مهستی ـ چشم سیاه
مهستی ـ خدایا نمی‌دانم

* * *

error: Content is protected !!