مهستی: بازیچه ـ مرتضی: هستی تو (جلد صفحه)

بازیچه ـ هستی تو
مهستی ـ مرتضی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
مهستی ـ بازیچه
مرتضی ـ هستی تو

* * *