ضیاء: شاهنومه آخرش خوشه ـ آخه آدم غمشو به کی بگه (جلد صفحه)

شاهنامه آخرش خوشه ـ آخه آدم غمشو به کی بگه
ضیاء
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ضیاء: شاهنومه آخرش خوشه
ضیاء: آخه آدم غمشو به کی بگه

* * *

error: Content is protected !!