گیتی: گل مریم ـ تسبیح صد دونه (روی جلد)

گل مریم ـ تسبیح صد دونه
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ گل مریم
گیتی ـ تسبیح صد دونه

* * *

error: Content is protected !!