گیتی: حیف حرف من و تو تموم بشه ـ کی میگه دنیا قشنگه (جلد صفحه)

حیف حرف من و تو تموم بشه ـ کی میگه دنیا قشنگه
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ حیف حرف من و تو تموم بشه
گیتی ـ کی میگه دنیا قشنگه

* * *

error: Content is protected !!