عهدیه ـ رامش: آمدم ـ امشب (جلد صفحه)

عهدیه آمدم

ترانه‌های فیلم «رام کردن مرد وحشی»
عهدیه ـ رامش
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ آمدم
رامش ـ امشب

* * *

error: Content is protected !!