گیتی: شادی با من قهره ـ ریزه ریزه (جلد صفحه)

شادی با من قهره ـ ریزه ریزه
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ شادی با من قهره
گیتی ـ ریزه ریزه

* * *