الهه: غنچه نوشکفته ـ آسمون ای آسمون (جلد صفحه)

غنچه نو شکفته ـ آسمون ای آسمون
الهه
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
الهه ـ غنچه نو شکفته (نرگس)
الهه ـ آسمون ای آسمون

* * *

error: Content is protected !!