دینامیک: من نمی‌گم دلم میگه ـ نمک لبات (جلد صفحه)

من نمی‌گم دلم میگه ـ نمک لبات
دینامیک
(پارس رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
دینامیک ـ من نمیگم دلم میگه
دینامیک ـ نمک لبات

* * *

error: Content is protected !!